ఆంగ్ల వర్ణమాల 26 కాదు 27 అక్షరాలను కలిగి ఉంది, ఇరవై ఏడవ అక్షరం ఏమిటి?

ఆంగ్ల వర్ణమాల 26 కాదు 27 అక్షరాలను కలిగి ఉంది, ఇరవై ఏడవ అక్షరం ఏమిటి?


ఆంపర్‌సండ్ : మనందరికీ తెలిసినట్లుగా, ఆంగ్ల వర్ణమాలలో A నుండి Z వరకు మొత్తం 26 అక్షరాలు ఉన్నాయి. కానీ ఒకప్పుడు ఇంగ్లీషు వర్ణమాలలో 27 అక్షరాలు ఉండేవి.

ఇంతకు ముందు ఉన్న 27వ అక్షరం ఏమిటి? అది ఎలా ఉచ్ఛరించబడిందో తెలుసుకుందాం.

మనందరికీ తెలిసినట్లుగా, ఆధునిక ఆంగ్ల వర్ణమాలలో 26 అక్షరాలు ఉన్నాయి. పాఠశాలలో కూడా, ఉపాధ్యాయులు పిల్లలకు ఆంగ్ల అక్షరమాలలో A నుండి Z వరకు 26 అక్షరాలు ఉన్నాయని బోధిస్తారు. అయితే ఒకప్పుడు ఇంగ్లీషు అక్షరమాలలో 27 అక్షరాలు ఉండేవని మీకు తెలుసు. ఇంతకీ ఆ ఇరవై ఏడవ అక్షరం ఏమిటో చూద్దాం.

ఆంగ్ల వర్ణమాలలోని 27వ అక్షరం ఏది?

ʼ&ʼ అనేది ఆంగ్ల వర్ణమాలలోని 27వ అక్షరం. ఇది యాంపర్సండ్‌గా ఉచ్ఛరించారు. బ్రిటానికా వెబ్‌సైట్ నివేదించినట్లుగా, 1835 వరకు యాంపర్‌సండ్ (&) అక్షరంలోని 27వ అక్షరంగా పరిగణించబడింది. అక్కడి పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు A నుండి & వరకు 27 అక్షరాలు ఉన్నాయని బోధించారు. యాంపర్సండ్ (&) లాటిన్ పదం ʼetʼ నుండి ఉద్భవించింది. మరియు దీనిని `పర్ సె’ అని పిలిచేవారు. తర్వాత అది ఉచ్చారణలో ʼampersandʼ లాగా వినిపించడం ప్రారంభించింది. లాటిన్‌లో పర్ సే అంటే ఇతరుల నుండి వేరు చేయబడినది లేదా ఒంటరిగా అని అర్థం.

1835లో ఆంగ్ల వర్ణమాల మార్చబడింది మరియు ʼ&ʼ అక్షరం తొలగించబడింది మరియు 19వ శతాబ్దం చివరి నాటికి ఆంపర్సండ్ అక్షరం కేవలం చిహ్నంగా పరిగణించబడింది. క్రమంగా మార్క్స్ & స్పెన్సర్, H&M మొదలైన కంపెనీ పేర్లలో మరియు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్‌లో కూడా ʼ&ʼ గుర్తు కనిపించడం ప్రారంభించింది.