విద్యార్థుల -పుట్టుమచ్చల నమోదు… వివరాలు. మరియు…

SSC Annual Exams – Moles For SSC Students To Write Nominal Rolls.

SSC విద్యార్థుల -పుట్టుమచ్చల నమోదు… వివరాలు.
మరియు…

1 నుంచి 10 తరగతుల ఆన్లైన్ లో అడ్మిషన్ ఎంట్రీ కి పు (మోల్స్) ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ తప్పనిసరి – పుట్టుమచ్చల నమోదు… వివరాలు..

Related News

SSC విద్యార్థులు -పుట్టుమచ్చల నమోదు… వివరాలు.

★ Be careful about their location on the body ( left or right)

★ మచ్చ బాగా నల్లగా thick గా ఉంటే a black/dark mole on అని రాయాలి

★ మచ్చ light colour లో ఉంటే a light mole on అని రాయాలి.

★ అసలు మచ్చలు లేక పోతే scar ఏమైనా వుందా అని check చెయ్యాలి.

నుదురు- forehead
కనుబొమ్మ- Eyebrow
కనురెప్ప- eyelid
కణత -temple
చెవి -ear
చెంప -cheek
పై పెదవి – upper lip
కింది పెదవి – lower lip
గడ్డం- chin
భుజం-shoulder
ఛాతి- Chest

భుజం నుంచి మణికట్టు వరకు ( చేయి) =arm
{ భుజం నుండి మోచెయ్యి వరకు = arm, మోచెయ్యి నుండి మణికట్టు వరకు = forearm}అని కూడా రాయ వచ్చు}

మణికట్టు- wrist
బొటన వేలు- thumb
చూపుడు వేలు- index finger
ఉంగరం వేలు- ring finger
మధ్య వేలు- middle finger
చిన్న వేలు- little finger
అరచేయి- palm
మోచెయ్యి- elbow
బొడ్డు- navel
పొట్ట- abdomen
నడుము- waist
Hip = either side of the body below the waist and above the thigh.
తొడ- thigh
మోకాలు- knee
అరికాలు -foot
kలివేలు- toe
కాలి బొటనవేలు = hallux/ big toe/ great toe
రెండవ కాలి వేలు = long toe
మూడవ కాలి వేలు= third toe/ ring toe
నాల్గవ కాలి వేలు = fourth toe/ ring toe
ఐదవ కాలి వేలు = little toe/ pinky toe/ baby toe/ outermost toe/ distal toe
పాదం కింద భాగం- foot sole

Examples:
A dark mole on the upper lip.
A light mole near the right ear
A black mole on the right collar bone.
A light mole on the left cheek.
A scar on the right forearm.

A dark mole on the chest A light mole on the left abdomen.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *