గుడి నుంచి బయటకు వచ్చేప్పుడు గంట కొట్టొచ్చా..?

గుళ్లోకి వెళ్లగానే..మనసుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. గుడి గంటలు, దేవుడి పాటలు, ప్రదక్షిణలు చేయడం అవి అన్నీ చూస్తే మనసుకు హాయిగా ఉంటుంది. గుళ్లోకి వెళ్లగానే..గంట కొట్టడం మనం చేసే మొదటి పన...

Continue reading