ఇల్లు తుడిచేటప్పుడు నీళ్లలో ఇదొక్కటి వేస్తే మీ ఇంట్లోకి ఒక్క చీమ రాదు, దోమ రాదు..

ఇంట్లోకి చీమలు, దోమలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇవి రాకుండా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా వేస్టే అనిపిస్తుంటుంది. అయితే మీరు ఇల్లు తుడిచి నీటిలో ఒకటి కలిపితే మీ ఇంట్లోకి ఒక్క చీమ, దోమ కూడా రాదు. ...

Continue reading