అత్యధిక భాషలు ఉన్న దేశాల్లో భారత్‌ది నాల్గో స్థానం.. నెంబర్‌ వన్‌ ఏది..?

భారతదేశంలోని ప్రతి రాష్ట్రానికి దాని స్వంత భాషలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో మాండలికాలు ఉన్నాయి. కొన్ని భాషలకు లిపి లేదు. కేవలం మాటలకే పరిమితం అయ్యాయి. అయితే, ప్రస్తుతం భారతదేశంలో మాట్లాడే...

Continue reading