*🇫🇷ఫెజంట్ ఐలాండ్: 🇪🇸* ఆరు నెలలు ఫ్రాన్స్ చేతిలో.. ఆరు నెలలు స్పెయిన్ నియంత్రణలో – దాదాపు 350 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఈ అధికార మార్పిడి సంప్రదాయం ప్రపంచంలో విశేషమైంది.- ఈ దీవి గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి!

Pheasant Island on the Bidasoa River between France and Spain. ఫెజంట్ ఐలాండ్: ఆరు నెలలు ఫ్రాన్స్ చేతిలో.. ఆరు నెలలు స్పెయిన్ నియంత్రణలో - ఈ దీవి గురించి తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి! ఒక...

Continue reading