జనవరి 25న అరుదైన యోగం.. ఆ రోజున ఈ వస్తువులు కొంటే లాభాలే లాభాలు

జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గురు పుష్య నక్షత్రం పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ ఏడాది మొదటి గురు పుష్య నక్షత్రం గురువారం రోజున గురు పుష్య యోగం ఏర్పడుతోంది. ముఖ్యంగా ఆ రోజున శుభకార్యాలు చేయడం శ...

Continue reading