మంగళవారం ఇలా చేస్తే ..అన్నింటిలోనూ విజయం మీదే.!

మంగళవారం హిందూమతంలో హనుమంతుడికి అంకితం చేశారు. హనుమంతుడిని రాముని గొప్ప భక్తుడిగా భావిస్తారు. బలం, ధైర్యం, జ్ఞానానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, మంగళవారం నాడు హనుమం...

Continue reading