దేవుడికి ఇచ్చిన హారతిని కళ్లకు అద్దుకోకూడదు. ఎందుకంటే.?

దేవుడికి ఇచ్చిన హారతిని కళ్లకు అద్దుకోకూడదు. ఎందుకంటే.? హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం రోజు దేవుడికి పూజ చేసి హారతి ఇస్తూ ఉంటారు. ఇళ్లల్లో, దేవాలయాల్లో కూడా హారతి తప్పనిసరి. నిత్య పూజల్ల...

Continue reading