63 ఏళ్ళ పార్లే జీ పాపా.. ఇప్పుడు ఎలా ఉందో చూడండి

అమ్మా.. ఆకలేస్తోందమ్మా. ఏదైనా ఉంటే పెట్టమ్మా… ఒరేయ్.. నీకెప్పుడూ ఆకలి గోలే. అది కడుపా లేక చెరువా. ఇందా.. ఈ రెండు రూపాయలు తీసుకెళ్లి బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కొనుక్కొని తినుపో. ఆయ్.. థాంక్...

Continue reading