అప్పుల బాధతో సతమవుతున్నారా? అయితే, ఈ ఆకుతో ఇలా చేస్తే మీ బాధలన్నీ పోతాయి!

హిందూ పురాణాలలో రావి ఆకులకు చాలా ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ ఆకులను దేవతలుగా భావిస్తారు, ముఖ్యంగా ఈ చెట్టులో బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేషులు ఉంటారని నమ్ముతుంటారు. అందుకే ఈ చెట్టును పూజించడ...

Continue reading