టవల్‌ను ఎన్నిరోజులకు ఒకసారి ఉతకాలో తెలుసా..?

వేసుకునే బట్టలను అయితే రోజు ఉతుకుతారు.. కానీ చాలమంది.. దిండు గలేబీలు, బెడ్‌షీట్‌లు, టవల్స్‌ ఉతికే విషయంలో ఒక టైమ్‌ను పాటించరు. బాగా మురికిగా కనిపిస్తే అప్పుడు ఉతుకుతారు. టవల్స్‌ అయ...

Continue reading