పోలింగ్ సిబ్బంది 14 వ తేదీ కూడా డ్యూటీ చేసినట్లే! CEO ముకేశ్ కుమార్ గారి ఉత్తర్వులు విడుదల.

పోలింగ్ సిబ్బంది 14 వ తేదీ కూడా డ్యూటీ చేసినట్లే! CEO ముకేశ్ కుమార్ గారి ఉత్తర్వులు విడుదల.
ఈ ఉత్తర్వులను పరిగణనలోకి తీసుకుని డ్యూటీ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వవలసినదిగా జిల్లా ఎన్నికల అధికారులకు ఆదేశాలు.