ఫోన్‌లో రేడియేషన్‌ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడానికి మార్గం

Know your phone radiation / SAR Status _ఫోన్‌లో రేడియేషన్‌ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడానికి మార్గం ఫోన్‌లో రేడియేషన్‌ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడానికి మార్గం సహజంగా ప్రతీ ఫోన్‌లో స్పెసిఫిక్‌ అబ్జ...

Continue reading